ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ 2022

На основу члана 38. Статута oпштине Мионица („Службени гласник СО Мионица“, бр. 6/19) , Одлуке о буџету Општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 19/21) и Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину („Службени гласник СО Мионица“, бр. 7/2022),  Општинско веће Општине Мионица р а с п и с у ј е :

 Untitled 1

Ј А В Н И   П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА У 2022. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Предмет јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за инвестиције у органску производњу пољопривредног газдинства на територији општине Мионица у 2022. години (у даљем тексту: Јавни позив) је додела подстицајних средстава из буџета општине Мионица, кроз реализацију ове мере планиране Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мионица за 2022. годину (у даљем тексту: Програм).

Јавним позивом дефинише се висина и намена укупно расположивих средстава за ову меру, лица која остварују право на подстицаје (корисници подстицаја), услови и начин за доделу подстицаја, рок за подношење захтева, документација која се подноси уз захтев, износ подстицаја по кориснику изражен у процентима, минимални и максимални износи подстицаја по кориснику, као и други потребни подаци и обавештења за спровођење Јавног позива.

ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

 

 

Укупна средства која ће бити додељена по Jавном позиву износе 700.000,00 динара и обезбеђена су Одлуком о буџету општине Мионица за 2022. годину и намењена су за подстицаје следећих инвестиција у биљну органску производњу пољопривредног газдинства:

Сектор

Шифра инвестиције

Назив инвестиције

Органаска биљна производња

201.3.2.

Контрола и сертификација (Трошкови контроле и сертификације)

Подстицајна средства која су наменска и бесповратна у оквиру мере инвестиције у органску пољопривредну производњу пољопривредних газдинстава, додељују се у износу  100 % од  износа прихватљивих трошкова без вредности ПДВ-а (износ подстицајних средстава не сме да прелази максимално утврђени износ).

Износ подршке, као и минимални и максимални износ подстицаја дефинисани су по шифрама инвестиције:

  • За инвестиције 201.3.2. максимални износ подстицаја је 100% од вредности инвестиције без пдв-а и то до 5000,00 динара по кориснику.

КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈА

Право на доделу подстицаја може остварити:

  1. физичко лице – носилац комерцијалног регистрованог породичног пољопривредног газдинства

Документи:
Датум-3130среда, 07 септембар 2022 13:49
Величина Документа-3130 69.68 KB
Преузми-3130 132

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку

popis header

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

Коначну листу можете погледати – овде.

Изабрани кандидати дужни су да присуствују целокупној обуци. Обука је петодневна и спроводи се у периоду од 29. августа до 16. септембра, у терминима које је одредила Пописна комисија.

Све информације у вези са обуком (термин у којем кандидат треба да дође и место/адреса пункта за обуку) кандидати ће добити од надлежне Пописне комисије путем телефона и/или имејла.

Штампани материјал за обуку (Водич за пописиваче, обрасце и примере за вежбање и др.),  кандидати ће добити од Пописне комисије на пункту за обуку. Водич за пописиваче у електронској форми доступан је на линку.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Општинске управа Мионица, Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11... 9/20 и 52/21) и члана 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник РС'' бр. 32/19) објављује 

mionica grb veliki

 

ЈАВНУ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу пословног објекта – продавница мешовите робе на кат.парц.бр. 956/1 К.О Команице

 

Јавна презентација обавиће се у просторијама Општинске управе Мионица, Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30 (2.спрат, канцеларија бр.16), као и на интернет страни Општине Мионица ( www.mionica.rs ), почев од 26. августа, закључно са 01. септембром 2022. године, радним даном од 9.00 до 14.00 часова. Јавна презентација ће се обавити у трајању од 7 дана.

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта је Мирјана Медуловић-Маринковић ПР СТУДИО ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ Мирмедмар, подносилац захтева је Друштво за промет роба и услуга на велико и мало MIKULA KOMERC DOO Mionica из Мионице. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено лице је Јасмина Марковић.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења, у писаној форми, доставе Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Општинске управе Мионица, 14242 Мионица, Војводе Мишића бр. 30, најкасније  01. септембра 2022. године, преко писарнице Општинске управе, путем поште или  на  e-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Датум-3129понедељак, 29 август 2022 09:58
Величина Документа-3129 19.2 MB
Преузми-3129 164

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

popis header

Ранг-листу пријављених кандидата за пописиваче за потребе спровођења пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године можете преузети овде.

Датум-3125среда, 10 август 2022 09:32
Преузми-3125 253

За све кандидате који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видети овде.

Датум-3126четвртак, 11 август 2022 09:36
Преузми-3126 163