О Г Л А С за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

Untitled 1

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013-Одлука Уставног суда, 54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019- др.закон , 9/2020 и 52/21), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 52/21), члана 6. и 7. Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени гласник општине Мионица“, бр. 4/2019) сагласно  Одлуци о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица  број 463-12/2022 од 16.09.2022.године  и број 464-17/2022 од 03.10.2022. године Општинско веће општине Мионица  објављује:

О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

1. Катастарска парцелa: кп.бр. 20/5 КО Мионица варош, уписана у ЛН 59 за КО Мионица варош са уделом 1/1, грађевинско земљиште, површина парцеле: 536м2, Предметнa парцелa испуњава услове за грађевинску парцелу. Почетна цена за кп. бр. 20/5 КО Мионица варош, износи 938.000,00 динара - Износ депозита за парцелу 187.600,00 динара

Катастарска парцела 20/5 КО Мионица варош, налази се у обухвату Плана генералне регулације за градско насеље Мионица (''Службени гласник СО Мионица", бр. 8/2015), и представља остало грађевинско земљиште намењено за изградњу, претежна намена : породично становање- становање средњег интезитета градње.

2. Поступак јавног надметања одржаће се дана 5.12.2022. године са почетком у 11 часова  у просторијама зграде Општине Мионица, Сала скупштине, поткровље, Ул. Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

3. Непокретност се отуђује учеснику који понуди ннајвишу купопродајну цену.

 

 

4.Гарантни износ -депозит уплаћује се на рачун бр. 840- 811151843-89, бр. модела 97, позив на бр.85-069-примања од продаје непокретности у корист нивоа општине; сврха плаћања: депозит.

5. Најповољнијем понуђачу се уплаћени гарантни износ - депозит урачунава у накнаду за парцелу, а   осталим учесницима се враћа у року од 20 дана од дана одржавања јавног надметања.

   Гарантни износ-депозит неће бити враћен лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а које није приступило јавном надметању , као и учеснику који је понудио најповољнију цену, а не закључи уговор о  отуђењу  у року од 30 дана од дана доношења одлуке о отуђењу, или не плати купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

6. Поступак јавног надметања спроводи Комисија одређена Одлуком Општинског већа.

7. Понуђач који је понудио најповољнију понуду, обавезан је да потпише Изјаву да је понудио највиши износ цене за отуђење, са назнаком висине понуђеног износа цене за отуђење.

Плаћање трошкова овере Уговора о купопродаји , као и сви други трошкови који могу произаћи из овог правног посла падају на терет купца.

8. После доношења Одлуке о отуђењу, стицалац је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу закључи Уговор о купопродаји, јер у противном Скупштина општине Мионица на предлог Општинског већа, доноси Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу ,а Општина задржава гарантни износ уплаћеног депозита од 20% .

9. Заинтересована лица која желе да учествују на јавном надметању по овом огласу дужна су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању непосредно најкасније до 02.12.2022. године до 15 часова на шалтеру писарнице Општинске управе Мионица. Пријаве упућене поштом морају да пристигну закључно са 02.12.2022.године до 15 часова на адресу:Општинска управа Мионица, Војводе Мишића 30, Мионица 14242 „ ЈАВНИ ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ“.

10. Право учешћа на јавном надметању имају  правна и физичка лица.

Пријава правног лица садржи: катастарски број парцеле из огласа на коју се пријава односи, назив и седиште правног лица, решење о упису у регистар надлежног органа, или Извод из АПР-а, или уверење надлежног органа код којих је подносилац захтева регистрован, ПИБ, МБ, потпис овлашћеног лица и печат, Изјаву о прихватању свих услова из огласа и доказ о извршеној уплати депозита.

Фотокопије докумената и Изјава морају бити оверене од стране надлежног органа.

Пријава физичког лица садржи:  катастарски број парцеле из огласа на коју се пријава односи, име и презиме, адресу, матични број,  фотокопију личне карте, Изјаву о прихватању свих услова из огласа и доказ о извршеној уплати депозита. Ако је физичко лице приватни предузетник прилаже и Решење о упису у регистар надлежног органа, ПИБ и матични број радње из јединственог регистра радњи, Изјаву о прихватању свих услова из огласа и доказ о извршеној уплати депозита.

Фотокопије докумената и Изјава морају бити оверене од стране надлежног органа.

11. Ако пријава учесника не садржи наведене податке и прилоге, учесник губи право учешћа у јавном надметању.

12.Непокретна имовина  из овог огласа отуђује се у виђеном стању и стицалац се не може позивати на њене физичке недостатке.

Увид у непокретност  и документацију везану за отуђење  непокретности из овог Огласа,  може се извршити у периоду док је објављен оглас за јавно надметање ,  сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова  , уз благовремену најаву , контакт особа Снежана Петровић ,телефон 014 3422 119.

13.Оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Мионица  и  дневним новинама “Политика“.

 

Документи:
Pravila JN -pdf-1
Датум-3178среда, 09 новембар 2022 14:54
Величина Документа-3178 415.11 KB
Преузми-3178 128
Датум-3170среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3170 132.85 KB
Преузми-3170 159
Датум-3171среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3171 91.17 KB
Преузми-3171 128
Датум-3172среда, 02 новембар 2022 15:49
Величина Документа-3172 195.2 KB
Преузми-3172 119

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту