У ВЕЗИ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Untitled 1

Обавештавају се грађани општине Мионица да је Уредба о енергетски угроженом купцу објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 137/2022 од 9.12.2022. године, а ступила је на снагу 17.12.2022.
Наведеном Уредбом , између осталог, прописано је:

Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама ове уредбе, у складу са законом. Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Програмом заштите енергетски угрожених купаца обухваћена су домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ, као и домаћинства са минималним примањима и приходима у складу са Уредбом.

Енергетски угрожени купац није новина у законодавству Србије, програм се реализује од 2015 године, али је изменом услова за стицање статуса и доношењем нове Уредбе, значајно повећан степен покривености заштитом оних домаћинстава, која су у условима актуелне енергетске кризе највише угрожена повећањем цене електричне енергије и енергената. За заштиту енергетски угрожених купаца је у буџету Републике Србије обезбеђено три пута више средстава него претходних година.

Молимо грађане који сматрају да испуњавају услове из горе наведене Уредбе да се обрате са захтевом надлежном органу општине Мионица.

Програм заштите се, као и до сада, реализује преко Општинске управе Мионица.

Јавни конкурс за креирање медијског садржаја из области јавног информисања 2023

Untitled 1

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских саджаја из области јавног информисања у 2023. години на територији општине Мионица број 06-3-1/2023 од 07.02.2023. године. Општинско веће општине Мионица р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2023. години

I .  НАМЕНА  СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Мионице; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Мионице за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мионицау 2023.години, износе 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

Пун текст конкурса можете погледати испод:

Документи:
Датум-3202понедељак, 30 јануар 2023 12:33
Величина Документа-3202 207.91 KB
Преузми-3202 70

Датум-3204уторак, 28 фебруар 2023 22:57
Величина Документа-3204 2.65 MB
Преузми-3204 126

Јавна презентација студије утицаја и прелиминарног дизајна бране у близини села Струганик

srbija vode

Јавно предузеће “Србијаводе” планира изградњу бране близу села Струганик. Усврху тога планира се одржавање јавне презентације пројекта и будућих пројектних активности.

Презентацију пројекта „"WB21-SRB-ENV-02 Struganik Dam, Feasibility Study, Environmental and Social Impact Assessment and Preliminary Design, биће одржана 31. јануара у просторијама општине Мионица са почетком у 11   часова.

Садржај пројекта и пројектне активности ће бити представљен од стране стручњака WBIF IPF10 и у пристуству тима стручњака “Србијаводе”

Позивају се све заинтересоване стране да присуствују презентацији и непосредно упознају свим аспектима пројекта.

Бесплатна испорука до 15 хиљада тона меркантилног кукуруза

merkantilni kukuruz 2

Републичка дирекција за робне резерве оглашава Јавни позив за прикупљање захтева за натуралну размену прерасподеле до 15.650 тона меркантилног кукуруза за товну стоку са примарним произвођачима који имају затворени производни циклус.

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу и регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава.

Поступак за остваривање права на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза покреће се по пријави лица које испуњава услове. Пријава се подноси Пољопривредној стручној служби Општине Мионица где се можете јавити за додатне појашњења и потребну документацију.

На Јавни позив могу да се јаве сви заинтересовани примарни произвођачи који имају затворени производни циклус.

Конкурс је отворен од 11. до 23. новембра. Комплетни јавни позив можете погледати у прилогу вести.

Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza
Датум-3181понедељак, 14 новембар 2022 14:24
Величина Документа-3181 114.57 KB
Преузми-3181 198

О Г Л А С за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

Untitled 1

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013-Одлука Уставног суда, 54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019- др.закон , 9/2020 и 52/21), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 52/21), члана 6. и 7. Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени гласник општине Мионица“, бр. 4/2019) сагласно  Одлуци о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица  број 463-12/2022 од 16.09.2022.године  и број 464-17/2022 од 03.10.2022. године Општинско веће општине Мионица  објављује:

О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

1. Катастарска парцелa: кп.бр. 20/5 КО Мионица варош, уписана у ЛН 59 за КО Мионица варош са уделом 1/1, грађевинско земљиште, површина парцеле: 536м2, Предметнa парцелa испуњава услове за грађевинску парцелу. Почетна цена за кп. бр. 20/5 КО Мионица варош, износи 938.000,00 динара - Износ депозита за парцелу 187.600,00 динара

Катастарска парцела 20/5 КО Мионица варош, налази се у обухвату Плана генералне регулације за градско насеље Мионица (''Службени гласник СО Мионица", бр. 8/2015), и представља остало грађевинско земљиште намењено за изградњу, претежна намена : породично становање- становање средњег интезитета градње.

2. Поступак јавног надметања одржаће се дана 5.12.2022. године са почетком у 11 часова  у просторијама зграде Општине Мионица, Сала скупштине, поткровље, Ул. Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

3. Непокретност се отуђује учеснику који понуди ннајвишу купопродајну цену.