ОГЛАС: Јавно надметање за трогодишњи закуп угоститељског објекта на базенима Спортског центра Мионица

            На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 7.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о давању у закуп угоститељског објекта на базенима Спортског центра Мионица 464-8/2023 од 19.априла 2023. године Општинско веће општине Мионица објављује

Untitled 1

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА  ДАВАЊЕ У ЗАКУП УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА БАЗЕНИМА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА МИОНИЦА НА ВРЕМЕНСКИ  ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

I. ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП:

1. Ресторан са магацином и терасом величине 200 м²;

2. Кухиња са магацином 50 м²;

3. Помоћна кухиња 8 м²;

4. Ресторанска опрема: Еспресо апарат, ледомат, миксета и звучници;

5. Баштенска опрема: Сто 4 комад, стoлице 16, столице

6. Кухињска опрема: Микроталасна, фритеза, палачинкарница, тостер, електрични роштиљ;

Угоститељски објекат са опремом  издаје се на период од 3 године.

Почетна цена закупа  угоститељског објекта са опремом је 600.000,00 динара .

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  давање у закуп угоститељског објекта са опремом износи 30. 000,00 динара.

Непокретности се  издају у закуп у  „виђеном“ стању, без права  на накнадне рекламације.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва  правна лица и предузетници са најмање 3 године искуства из области угоститељске делатности, који доставе благовремене и потпуне пријаве, уз пријаву доставе оригинал доказа о уплати депозита и приступе јавном надметању.Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит се уплаћује на рачун број 840-742152843-59 Приходи од давање у закуп у корист нивоа општине, по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана одржавања  јавног надметања.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

  1. за предузетника : име и презиме, назив и седиште, оверена копија извода из регистра привредних субјеката или потврде да је предузетник уписан у одговарајући регистар , копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун
  2. за правна лица: назив и седиште, оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис.

Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита . Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу: Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Дан предаје пошти, сматра се као дан предаје Oпштинској управи, под условом да пошиљка стигне у Општинску управу до дана јавног надметања.

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава за јавну лицитацију за издавање у закуп непокретности-НЕ ОТВАРАТИ“ .

Рок за подношење пријава је до 27.04.2023. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 28.04.2023.године у сали Скупштине општине Мионица , са почетком у 11 ,00 часова.

 Контакт особа за сва обавештења је Горан Рангелов бр.тел. 062 217493.

Општина неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу да учествују у јавном надметању, а такве пријаве се одбацују.

III  ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Непокретност се издају у закуп учеснику у поступку јавног надметања који понуди највишу закупнину. Плаћање закупнине најповољнији понуђач је у обавези да 50 % годишње закупнине уплати на дан закључења уговора , а остатак у 2 једнаке месечне рате и то у јулу и августу текуће године. За наредне две закупа , 50 % од утврђене цене закупнине уплаћује се 15. јуна за текућу годину, а остатак у 2 једнаке месечне рате и то у јулу и августу текуће  године.

Уколико понуђач који је понудио највишу закупнину, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од закупа.

Поступак јавног надметања ће се спровести ако је пристигла најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако понуђач прихвати почетну цену као закупнину.Уколико је не прихвати, исти губи право на повраћај депозита.

 Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о закупу и исти се урачунава у закупнину.

Уколико учесник који понуди највиши износ цене, не закључи уговор о закупу и не уплати 50 % закупнине на дан закључења уговора , губи право на повраћај депозита.

Оглас ће бити објављен на званичном сајту општине Мионица, огласној табли Општинске управе и  недељном листу “Напред“.

ПОЗИВ НА ДИСКУСИЈУ

Јавно предузеће „Србијаводе” планира изградњу бране код села Струганик, у општини Мионица. У ту сврху предузеће је аплицирало за кредит од Европске банке за реконструкцију и разво и добија подршку од WBIF (ЕУ фондови) у циљу припреме пројектне документације.

У оквиру актуелног пројекта „WB21-SRB-ENV-02 Struganik Dam, Feasibility Study, Environmental and Social Impact Assessment and Preliminary Design" (WB21-SRB-ENV-02 Брана Струганик, Студија изводљивости, Процена утицаја на животну средину и друштво и идејни пројекат) планиране су активности чија је намера да се укључе и консултују релевантне заинтересоване стране (актери) из области/територије захваћене пројектом.

Због тога су планиране Дискусије у фокус групама са различитим релевантним заинтересованим странама, како бисмо чули и узели у обзир све ставове, разматрања и мишљења о следећим темама:

а) Наводњавање

б) Манастир

в) Шалитрена Пећина

г) Пројекат бране и локална заједница

д) Управљање пројектом бране

ђ) Користи за заједницу (општина Мионица)

Позивамо Вас да активно учествујете у фокус групи, која је планирана да се одржи у просторијама општине Мионица 12/13.04.2023 (11.00-14.30 сати).

Прва фокус група, 12.04. од 09.30-11.00ч – становници Брежђа, Струганика, Горњег Лајковца, Толића, Паштрића

    • Друга фокус група, 12.04. од 12.00-13.30ч  – пољопривредници (Мионица, Паштрић, Радобић, Табановић)
    • Трећа фокус група, предузећа, 12.04. од 14.30-16.00ч
    • Четврта фокус група, НВО организације,  13.04. од 09.30 – 11.00ч

Документи:
Датум-32015понедељак, 10 април 2023 09:19
Величина Документа-32015 11.91 KB
Преузми-32015 158

У ВЕЗИ ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНИХ КУПАЦА

Untitled 1

Обавештавају се грађани општине Мионица да је Уредба о енергетски угроженом купцу објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 137/2022 од 9.12.2022. године, а ступила је на снагу 17.12.2022.
Наведеном Уредбом , између осталог, прописано је:

Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама ове уредбе, у складу са законом. Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Програмом заштите енергетски угрожених купаца обухваћена су домаћинства која су корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечији додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ, као и домаћинства са минималним примањима и приходима у складу са Уредбом.

Енергетски угрожени купац није новина у законодавству Србије, програм се реализује од 2015 године, али је изменом услова за стицање статуса и доношењем нове Уредбе, значајно повећан степен покривености заштитом оних домаћинстава, која су у условима актуелне енергетске кризе највише угрожена повећањем цене електричне енергије и енергената. За заштиту енергетски угрожених купаца је у буџету Републике Србије обезбеђено три пута више средстава него претходних година.

Молимо грађане који сматрају да испуњавају услове из горе наведене Уредбе да се обрате са захтевом надлежном органу општине Мионица.

Програм заштите се, као и до сада, реализује преко Општинске управе Мионица.

Јавни конкурс за креирање медијског садржаја из области јавног информисања 2023

Untitled 1

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентичнотумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (''Службени гласник РС'' бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Мионица за 2023. годину („Службени гласник општине Мионица“, бр. 17/2022) и Одлуке о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских саджаја из области јавног информисања у 2023. години на територији општине Мионица број 06-3-1/2023 од 07.02.2023. године. Општинско веће општине Мионица р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2023. години

I .  НАМЕНА  СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Мионице; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Мионице за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мионицау 2023.години, износе 2.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

Пун текст конкурса можете погледати испод:

Датум-32021четвртак, 27 април 2023 18:18
Величина Документа-32021 1.01 MB
Преузми-32021 109

Датум-32020среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32020 709.95 KB
Преузми-32020 77

Датум-32019среда, 26 април 2023 20:31
Величина Документа-32019 1.18 MB
Преузми-32019 51

Датум-3202понедељак, 30 јануар 2023 12:33
Величина Документа-3202 207.91 KB
Преузми-3202 202

Датум-3204уторак, 28 фебруар 2023 22:57
Величина Документа-3204 2.65 MB
Преузми-3204 245