Бесплатна испорука до 15 хиљада тона меркантилног кукуруза

merkantilni kukuruz 2

Републичка дирекција за робне резерве оглашава Јавни позив за прикупљање захтева за натуралну размену прерасподеле до 15.650 тона меркантилног кукуруза за товну стоку са примарним произвођачима који имају затворени производни циклус.

Бесповратна испорука се односи на примарну пољопривредну производњу и регистрована пољопривредна газдинства која се баве узгојем млечних крава.

Поступак за остваривање права на бесповратну испоруку меркантилног кукуруза покреће се по пријави лица које испуњава услове. Пријава се подноси Пољопривредној стручној служби Општине Мионица где се можете јавити за додатне појашњења и потребну документацију.

На Јавни позив могу да се јаве сви заинтересовани примарни произвођачи који имају затворени производни циклус.

Конкурс је отворен од 11. до 23. новембра. Комплетни јавни позив можете погледати у прилогу вести.

Документи:
Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza
Датум-3181понедељак, 14 новембар 2022 14:24
Величина Документа-3181 114.57 KB
Преузми-3181 257

О Г Л А С за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

Untitled 1

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука Уставног суда, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука Уставног суда, 50/2013-Одлука Уставног суда, 54/2013-Решење Уставног суда 98/2013- Одлука Уставног суда,132/2014,145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019- др.закон , 9/2020 и 52/21), члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18, 153/20 и 52/21), члана 6. и 7. Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта („Службени гласник општине Мионица“, бр. 4/2019) сагласно  Одлуци о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица  број 463-12/2022 од 16.09.2022.године  и број 464-17/2022 од 03.10.2022. године Општинско веће општине Мионица  објављује:

О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Мионица јавним надметањем

1. Катастарска парцелa: кп.бр. 20/5 КО Мионица варош, уписана у ЛН 59 за КО Мионица варош са уделом 1/1, грађевинско земљиште, површина парцеле: 536м2, Предметнa парцелa испуњава услове за грађевинску парцелу. Почетна цена за кп. бр. 20/5 КО Мионица варош, износи 938.000,00 динара - Износ депозита за парцелу 187.600,00 динара

Катастарска парцела 20/5 КО Мионица варош, налази се у обухвату Плана генералне регулације за градско насеље Мионица (''Службени гласник СО Мионица", бр. 8/2015), и представља остало грађевинско земљиште намењено за изградњу, претежна намена : породично становање- становање средњег интезитета градње.

2. Поступак јавног надметања одржаће се дана 5.12.2022. године са почетком у 11 часова  у просторијама зграде Општине Мионица, Сала скупштине, поткровље, Ул. Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

3. Непокретност се отуђује учеснику који понуди ннајвишу купопродајну цену.

 

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014,104/2016  и 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020),члана 19. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године и Одлуке  о измени Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет отуђења je непокретностиу јавној својини Општине Мионица уписанa у ЛН број 59 КО Мионица варош, са обимом удела 1/1 и то:

1.Складиште, корисне површине 340m2, приземље, и катастарска парцела 326/1 у КО Мионица варош, грађевинско земљиште, по култури земљиште под зградом и другим објектима и земљиште уз зграду и други објекат, укупне површине 4835м2, на којој је објекат изграђен. Почетна цена износи 63.497,00 евра обрачуната у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита је 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1.  која  је предмет отуђења  износи 3 000,00 евра.

НАПОМЕНА: На предметној непокретности постоји Забележба спора(службеност пролаза) у бази Катастра непокретности Републичког геодетског завода.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Untitled 1

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон), Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе (Сл. гласник РС бр. 99/22), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/21), Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине МИОНИЦА» број 2/2016), Председник општине МИОНИЦА је дана 21.10.2022. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ МИОНИЦА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МИОНИЦА

I

- Предмет јавног надметања -

1.    Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима другог круга ( у даљем тексту: Јавни оглас ) у општини МИОНИЦА у следећим катастарским општинама:

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Untitled 1

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини  („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и  105/2014,104/2016   и  108/2016,113/2017,  95/2018  и  153/2020),члана  19.  став  1.  Уредбе  о  условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и  и поступцима јавногнадметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', бр. 16/2018 ) Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Мионица 464-11/2022 од 16.септембра 2022. године  и  Одлуке   о  измени  Одлукe  о  покретању  поступка  отуђења  непокретности  у  јавној  својини општине Мионица 464-16/2022 од 03.октобра 2022. године Општинско веће општине Мионица објављује

ОГЛАС

О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  У

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

I. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

Предмет  отуђења  су  непокретности  у  јавној  својини  Општине  Мионица  уписане  у  ЛН број  59  КО

Мионица варош, са обимом удела 1/1и то:

 

1. Стан број 14, корисне површине 55.95m2+ лођа 3.06m2, други спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена24.219,56 евра,  обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате; износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

2. Стан број 17, корисне површине 38.29m2+ лођа 3.38m2, трећи спрат, у стамбеној згради у Мионици , у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр.  139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена17.102,68 евра,  обрачунатау динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене,  у динарској противвредности по званичном

средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

3.  Стан број 21,  корисне површине 37m2, поткровље,  у стамбеној  згради у Мионици ,  у улици Мите Ракића 1,улаз бр.1 изграђеној на кат.парц.бр. 139/86 у КО Мионица варош,  почетна цена 15.185,96 евра обрачуната  у динарској противвредности по званичном средњем курсу  Народне банке Србије на дан уплате, износ депозита 50 % од почетне цене  у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате;

 

Лицитациони корак у поступку јавног надметања за  непокретност под  тачкм 1. 2 I 3 која  су предмет отуђења  износи 1 000,00 евра.

Непокретности се отуђују у „виђеном“ стању, без права купца на накнадне рекламације.

Трошкови овере уговора, као и сви дуги трошкови који могу произaћи из овог правног посла падају на терет купца.

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа по овом огласу имају сва физичка, правна лица и предузетници који доставе благовремене и  потпуне  пријаве,  уз  пријаву  доставе  оригинал  доказа  о  уплати  депозита  и  приступе  јавном надметању.Уколико  подносилац  благовремене  и  потпуне  пријаве  не  приступи  јавном  надметању, сматраће се да је одустао од пријаве и нема право на повраћај депозита.

Депозит  се уплаћује на рачун број  840-811151843-89 Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине,по моделу 97, са позивом на број 85 069, сврха уплате депозит.

Учесници који нису успели у поступку јавног надметања имају право на повраћај депозита у року од 10 дана од дана доношења одлуке о отуђењу.

Пријаве се достављају за  сваку непокретност посебно, а једно лице може доставити пријаве за  више непокретности, с тим да свака пријава мора бити потпуна и уз сваку се мора доставити оригинал доказа о уплати депозита за предметну непокретност.

Пријава која се доставља обавезно садржи:

1.за  физичка  лица:  име  и презиме,  адресу,  број  личне карте,  јединствени матични број  грађана,  број телефона, фотокопију личне карте подносиоца и потпис, ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оверену  копију  извода из  регистра  привредних  субјеката  или  потврде да  је  предузетник  уписан  у одговарајући регистар,

2.за правна лица:  назив и седиште,  оверену копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката,  копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења  о додељеном пореском идентификационом броју -  ПИБ,  име  и презиме  лица овлашћеног за заступање (директор) и његов потпис. Све копије морају бити оверене од стране надлежног органа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник,  пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Учесник уз пријаву мора да достави оргинал доказ о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о губитку права на враћање депозита (  нацрти изјава саставни су  део Огласне документације,  а могу се  преузети са сајта Општине).  Учесник уз пријаву мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита,  у случају да не буде изабран као најповољнији понуђач.

Пријаве се подносе преко писарнице Општинске управе Мионица или  препорученом поштом на адресу:

Општинска управа општине Мионица, Војводе Мишића 30, 14242 Мионица.

Дан предаје пошти,  сматра се као дан предаје Oпштинској управи,  под условом да пошиљка стигне у Општинску управу до дана јавног надметања.

Пријаве се подносе  у затвореној коверти са  назнаком „Пријава за прибављање  непокретности под редним бројем _______-НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење пријава је до 21.10.2022. године ,до 15,00  часова.

Јавно надметање-лицитација спровешће се дана 24.10.2022.године у сали Скупштине општине Мионица, са почетком у 11 ,00 часова.