ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОДАЈУ ЗА ВРЕМЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ''27. МИШИЋЕВИ ДАНИ''

Untitled 1

Општина Мионица, Мионица, Војводе Мишића бр. 30, оглашава јавно надметање за постављање покретних објеката за продају (за обављање трговачко-угоститељске делатности) на јавним површинама, на следећим локацијама :

   • У зони П (места П1-П4) дозвољава се постављање точилица за пиво и то у делу фронтално у улици Кнеза Грбовића (део испред парка ка капији) и мест̄а П20 и П21 у улици Војводе Мишића (десна страна поред парка) - површина по једном месту је 10m2;
   • У зони П (места П5-П14) у шеталишном делу парка ка фонтани (лева страна према улици Војводе Мишића) дозвољава се постављање покретних објеката за продају готових слатких и сланих производа (лицидерска срца, кокице и др.), дечијих играчака и једне трамболине, тезги за продају текстилних производа, играчака и др. - површина по једном месту је 10m2.
   • У зони П (место П15, П17, П18 и П19) дозвољава се постављање покретних објеката за продају крофни и палачинака у шеталишном делу парка ка фонтани (десна страна) - површина по једном месту је 10m2;
   • У зони П22 дозвољава се постављање забавног парка-површина 150m2;
   • У зони К (место К1-К14) дозвољава се постављање роштиља и др. печењарских производа - површина по једном месту је 43-138m2 (тачна површина сваког К-места је у графичком прилогу који се може погледати у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у на званичној интернет презентацији општине Мионица).

Локације које су предмет овог Огласа су јавне површине на делу кат.парцеле бр. 189 у КО Мионица Варош ( део улице В.Мишића и део ул. Кнеза Грбовића) за које се оглашава јавно надметање ради постављања покретних објеката за продају за време трајања манифестације ''27. Мишићеви дани'', у периоду од 15.07. до 23.07.2023. године.

Захтев за заузеће јавне површине поднеси се за цео период трајања манифестације.

Постављање покретних објеката за продају се под следећим условима:

Јавно надметање ће се одржати 07.07.2023. године са почетком у 12,00 часова у згради општине Мионица у Мионици, Војводе Мишића 30, у сали Скупштине општине Мионица.

Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавних површина, путем поште на адресу: Мионица, Војводе Мишића 30 или предајом на шалтер писарнице Општинске управе најкасније до 06.07.2023. године до 15,30 часова.

 

 

Пријава се подноси у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју локацију се односи. Пријава поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се локацију односи сматраће се неуредном односно непотпуном и као таква ће бити одбачена.

Пријава обавезно садржи: доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, износ накнаде која се нуди, за физичка лица и: име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ; за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за правна лица: – назив и седиште, оверену решења о упису правног лица у регистар Агенције за привредне регистре и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, оверено код јавног бележника

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања,а неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде се одбацују.

Почетни износ цене накнаде је 840,00 динара по m2 за цео период трајања манифестације.

Минимални корак у јавном надметању износи 50.00 динара.

Депозит за учешће у јавном надметању износи 50% од почетне цене и исти се уплаћује на рачун јавних прихода општине Мионица, број: 840-714565843-77 позив на број 85-069 по моделу 97.

Положени депозит ће се вратити учесницима на јавном надметању који не буду остварили право у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања, док ће се уплаћени депозит учесника који буде успео на јавном надметању урачунати у накнаду.

Корисник је у обавези да користи предметни локацијски простор у складу са наменом одређеном.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене цене накнаде. Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ цене накнаде, предност има онај који је први понудио износ.

Сматра ће се да је јавно надметање успело у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава и ако подносилац пријаве прихвати почетну цену накнаде локације с тим да ако не прихвати почетну цену губи право на повраћај депозита. Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене.

У случају неуспеха јавног надметања у односу на неко од понуђених места, попуњавање упражњених места ће се обавити непосредном погодбом са заинтересованим лицима дана 10.07.2023. године у згради општине Мионица у Мионици, Војводе Мишића 30, у сали Скупштине општине Мионица у периоду од 08.30-15.30 часова.

Учесник у јавном надметању који је дао најповољнију понуду постигнути износ накнаде уплатиће једнократно на уплатни рачун буџета општине Мионица број: 840-714565843-77 позив на број 85-069 по моделу 97 одмах по добијању Решења о одобрењу о постављању објекта и Решења о утврђеној накнади, односно пре постављања покретних објеката.

Ближе информације у вези огласа могу се добити у Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство у Општинској управи општине Мионица и графички прилог локација погледати на интернет презентацији Општине Мионица .

 

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту