О Г Л А С за прикупљање писаих понуда за о прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

На основу члана 7.Одлуке о отуђењу, давању у закуп и прибављању грађевинског земљишта(службени гласник општине Мионица бр. 4/2019) и Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица број 464-32/2019 од 18.12.2019. године, Општинско веће општине Мионица, расписује

О Г Л А С
за прикупљање писаих понуда за о прибављање
неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица

1. Расписује се јавни оглас за прикупљање писаих понуда за прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица, за потребе изградње индустријске зоне у делу насеља Радобић у општини Мионица.
2. Неизграђено грађевинско земљиште које се прибаља треба да се налази у обухвату Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица (''Службени гласник општине Мионица'', бр. 6/2019) и да испуњава следеће карактеристике:
- да се парцеле налазе у границама Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица;
- парцеле које се прибављају могу обухватити и парцеле на чијим деловима је планирана јавна саобраћајна површина , постројење за пречишћавање отпадне воде и канал за одвод воде.
Грађевински комплекс парцела мора имати директан приступ постојећој јавној површини.
3. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача је испуњавање услова из тачке 2. овог огласа и најнижа понуђена цена.
4. Грађевинско земљиште се прибавља по тржишној цени коју утврди надлежни орган пореске управе и понуђена цена не може бити већа од процењене тржишне вредности од стране пореске управе.
У понуди треба навести укупну цену за понуђено земљиште која треба да буде изражена у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противредности по средњем званичном курсу на дан исплате.
5. Право учешћа у поступку прибављања грађевинског земљишта у јавну својину општине Мионица имају физичка и правна лица која су власници неизграђеног грађевинског земљишта ближе описног у тачки 2. огласа.
6. Уредна писана понуда треба да садржи:
-за предузетнике и правна лица назив, односно пословно име и седиште, извод из регистра надлежног органа о упису у регистар привредних субјеката, потврду о пореском идентификационом броју, матични број, име и презиме лица овлашћеног за заступање и његов потпис, уредно овлашћење лица за заступање и број телефона.
- физичка лица име и презиме, број личне карте, јединствени матични број, адреса становања и број телефона;
- бројеве кат. парцела ( из ЛН) које се воде и њихову укупну површину;
- укупно понуђену цену која мора бити јасна и недвосмислена, изражена у еврима;
- понуда мора бити потписана.
Понуђач је дужан да уз понуду достави:
- Доказ о праву својине на парцелама које су предмет прибављања у јавну својину и које ус уписане у катастар непокретности – лист непокретности.
- Писану изјаву власника грађевинског земљишта – кат. парцела које се нуде да на истим не постоје права трећих лица, да није оптерећена теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет теретног или бестеретног правног посла нити уговора о доживотном издржавању и да не постоје друге сметње за пренос права својине, као изјаву да уколико се утврди да на непокретности које се нуди пстоји било какав терет, продавац се обавезује да га отклони о свом трашку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву одговорност за евентуалне правне недостатке.
- Доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности – порез на имовину за грађевинско земиште – кат. парцеле које се нуде.
7. Један понуђач може поднети само једну понуду, а у случају подношења две или више понуда од стране истог понуђача, уредном се сматра она понуда која је прва пристигла.
8. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања огласа у листу ''Политика''.
Oбавештење о објављивању огласа ће бити објављено у листу ''Напред'' , а оглас ће бити објављен у дневном листу ''Политика'' и на званичном сајту општине Мионица.
9. Понуде се могу достављати препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Мионица, у затвореној коверти на којој назначити ''понуда за прибављање непокретности КО Радобић – не отварај'', на адресу Општинска управа Мионица – Одељење за имовинско правне послове, ул. Војводе Мишића бр. 30. Мионица. На задњој страни навести назив и адресу понуђача.
10. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се узимати у обзир.
11. Отварање понуда извршиће се 06.04.2020.године у 11 часова у згради Општинске управе Мионица, ул. Војводе Мишића бр. 30, Мионица, први спрат – сала Општинског већа општине Мионица.
12. По избору најповољнијег понуђача сви учесници ће бити благовремено обавештени, а са најповољнијем понуђачем биће закључен уговор.
Заинтересована лица могу извршити увид у извод из Плана генералне регулације за пословно производну зону у делу насеља Радобић у општини Мионица у згради Општинске управе Мионица ул. Војводе Мишића бр. 30, други спрат, канцеларија број 7, сваког радног дана од 9 до 14 часова.
Заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда, а све детаљније информације везане за прибављање наведеног земљишта могу се добити на телефон 014/3422-119.

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава у оквиру ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ У 2020. ГОДИНИ

Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд).

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију овог програма су 150.000.000,00 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Привредни субјекти који задовоље услове Програма могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30% вредности улагања, односно до 40% вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у складу са чланом 12. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда са роком отплате до 5 година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од 1% годишње уз гаранцију банке или 2% годишње уз остала средства обезбеђења,уз примену валутне клаузуле.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000,00 динара, нити већи од 6.000.000,00 динара за све привредне субјекте.

Улагања која се могу финансирати у оквиру овог Програма обухватају:

– текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 350.000,00 динара;

– куповину опреме (нове или половне, не старије од пет година);

– оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20% у структури укупног улагања.

Предност ће имати захтеви привредних субјеката чији су оснивачи прошли бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга за МСПП, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција.

 

Пун текст позива и пратећу документацију можете погледати на www.privreda.gov.rs .

 

 

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години

Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години (у даљем тексту: Програм) спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије (у даљем тексту: Фонд). За реализацију Програма обезбеђена су бесповратна средства у износу од 850.000.000,00 динара.

Привредни субјекти који испуњавају услове Програма, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20% бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30% бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености у складу са чланом 11. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и јединица локалне самоуправе. Преостали износ вредности пројекта финансираће се из кредита Фонда.

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали, средњи и велики привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који у претходне две године нису пословали са губитком и који испуњавају услове из Програма.

Средства опредељена Програмом намењена су за:

куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање производног простора или пословног простора који је у саставу производног простора, или простора за складиштење сопствених производа, сировина и репроматеријала. Изузетно, за привредне субјекте који се баве информационом технологијом и високотехнолошким услугама, средства могу бити употребљена за пословни простор који је намењен за потребе обављања делатности;
куповину нове или половне производне и грађевинске опреме (не старије од пет година), укључујући алате, као и за доставна возила за превоз сопствених производа и друга транспортна средства која се користе у процесу производње;
трајна обртна средства, која могу да чине највише 10% укупног инвестиционог улагања;
набавку софтвера и рачунарске опреме.

Такође, средства се могу користити и за машине и опрему за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката сопствене производње.

Износ бесповратних средстава не може бити мањи од 75.000,00 динара за предузетнике, односно 250.000,00 динара за правна лица, нити већи од 12.500.000,00 динара за све привредне субјекте.

Кредити Фонда по овом програму одобраваће се у складу са програмом Фонда и са овим програмом. Рок отплате за правна лица је до десет година у оквиру кога је грејс период до једне године и за предузетнике до осам година у оквиру кога је грејс период до једне године. Рок отплате кредита не може бити краћи од две године од дана закључења уговора укључујући и грејс период, у случају отплате кредита у року који је краћи од две године привредни субјект је дужан да врати и бесповратна средства.

Каматна стопа, уз примену валутне клаузуле, износи 1% годишње уз гаранцију банке и 2% годишње уз остала средства обезбеђења.

 

Пун текст позива и пратећу документацију можете погледати на www.privreda.gov.rs .

 

КОНКУРС за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Мионица у 2020. години

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет овог Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Мионица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Мионица, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

Одлуком о буџету општине Мионица за 2020. годину висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања износи 2.000.000,00 динара опредељених на функцији 830, програм 13, развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004, оставривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, на позицији 111, економска класификација 454-субвенције приватним предузећима.


ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја у 2020. години, укупно износи 2.000.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може доделити учеснику Конкурса износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава који може бити додељен износи 1.000.000,00 динара.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на конкурсу има:
1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурс немају:
1. издавачи који се финансирају из јавних прихода:
2. лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.
Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. Пројектима производње медијских садржаја за телевизију, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

Пун текст конкурса као и формуларе за преузимање можете пронаћи овде.

 

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

У Мионичкој општини почињемо са активностима у скалду са недавно потписаним Меморандумом о сарадњи са женским удружењем Колубарског округа у циљу имплементације пројеката “Економско оснаживање жена у пољопривреди”.

 

Овим пројектом ће бити обухваћено око двадесетак жена које се баве пољопривредом на територији општине Мионица. Све оне ће добити саветодавну и логистичку подршку и заступање својих интересе у пољопривреди. За њих ћемо организовати бесплатне обуке за израду пројеката, писање бизнис плана, стратешко планирање, затим студијска путовања и бројне друге активности.

Ово је права прилика да се наше пољопривреднице осамостале на тржишту, да сертификују своју производњу, брендирају производе и маркетиншки се боље профилишу на тржишту. Самим тим оне ће побољшати свој положај не само у својој породици већ и у друштву у целини јер ће постати економски покретачи развоја села.

Информатор о раду можете преузети овде .

 

Агенда

Инфо сесија пројекта „Економско оснаживање жена у пољопривреди“

27.09.2019.године у 12 часова

Зграда Општине Мионица, Скупштинска сала, 2. спрат

 

 

12.00 – 12.05               Уводна реч организатора Инфо сесије

12.05 – 12.30               Информисање о детаљима пројекта

12.30 – 12.45              Питања присутних

 

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту