Download detalji

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МИОНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

HOT

Licenca

Veličina 1.81 MB

Datum Dokumenta 2022-03-01

Име датотеке Javni konkurs.pdf

Preuzeto 363

Kreirano 2022-03-01

Modifikovano

Sistem

Република Србија

Општина Мионица

Општинска управа Мионица

Број 112- 10 / 2022

22. 02. 2022. године

М и о н и ц а

        На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана 12. став 1.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе(„Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022) и Решења начелника Општинске управе општине Мионица број 112- 8 /2022 од 22. фебруара 2022. године Општинска управа општине Мионица оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА  У

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Радно место које се попуњава: Ликвидатор у Одсеку буџета и трезора  Одељења за буџет и финансије – један извршилац

 Опис послова:

Опис посла: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; евидентира води регистре и врши контролу рачуна и уговора директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, уговорима о привременим и повременим пословима, о датим авансима; контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима.

Услови за обављање послова: средње четворогодишње образовање економског смера,положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS office пакет и интернет).

  У изборном поступку проверавају се: стручна оспособљеност; знање и вештине из области Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству-усмено,познавање рада на рачунару -практичним радом.

Место рада: Општинска управа Мионица.

  • Радни однос се заснива на неодређено време.
  • Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Политика“.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Данка Гајић, телефон: 014/3422-119.

Адреса на коју се подноси  пријава за јавни конкурс: Општинска управа Мионица, Војводе Мишића 30, Мионица, са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС“ и „ НЕ ОТВАРАТИ“.

            У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава подноси.

          Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

        Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити на које радно место се конкурише;

             1. фотокопија или очитана лична карта

1. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),

2. уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) ,

3. доказ о школској спреми (оверена фотокопија дипломе),

4.  доказ о оствареном радном искуству (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

5. доказ о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе (кандидати који имају положен испит)

           6. уверење да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шесг месеци (оригинал или оверена фотокопија),

7. оригинал или оверену копију потврде или уверења послодавца да кандидату раније није  престајао радни однос  у државном органу ,органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,

8. изјаву у којој се кандидат опредељује  да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега (извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),

         Уверење о држављанству и уверење из суда не смеју бити старија од шест месеци.

          Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

       Стручна знања из области  Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству-усмено,познавање рада на рачунару -практичним радом

      Са кандидатима чије су пријаве благовремене,  разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у просторијама Општинске управе Мионица након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

      Кандидати се у изборном поступку могу бити обавештавани и путем интернет адресе ако је дата , као и телефонским путем.

Напомене:

Неблаговремене,  неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене.

 Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Јавни  конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе Мионица  Решењем број: 112-9/2022.

    Н А Ч Е Л Н И К

Горан Рангелов

Мионица

Живот је тешка и сурова борба. Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, тај иде напред.

Војвода Живојин Мишић

Контакти

  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  014/3422-020
  014/3422-241
 

Ул. Војводе Мишића бр.30

14242 Мионица

Будите у контакту